11 april 2023

Ådalens deltar i projekt som ska öka återanvändning av elbilsbatterier

Tillsammans med 15 andra aktörer från både näringslivet, organisationsvärlden och offentliga aktörer har Ådalens gått samman i ett projekt för att öka kunskapen om hur man kan öka återanvändningen av elfordonsbatterier. Det är viktigt för oss att bidra till utvecklingen inom området, men också att ligga i framkant och driva på den.

Under två års tid ska projektet etablera ny och utökad kunskap och lösningar som bidrar till en ökad cirkulär användning av batterier genom studier och praktiska demonstrationer.

Projektet går under namnet CIRC-BAT, och är ett nytt och viktigt projekt. Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns också ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon. Det är särskilt viktigt att se till att batterier och deras komponenter återanvänds och återvinns, eftersom batterierna innehåller värdefulla och kritiska material som kobolt, litium och nickel som riskerar att bli en bristvara inom en snar framtid. Den stora utmaningen idag inom branschen gäller säkerheten vid hantering av batterier från uttjänta fordon. Vi på Ådalens ser värdet av att vara delaktiga i utvecklingen och ger oss gärna in i denna utmaning.

Projektet kommer bland annat resultera i förslag till metoder för riskbedömning och riskminimering och ökad kunskap rörande de metoder, verktyg, riktlinjer och utbildning som behövs för att möjliggöra säkra, cirkulära och effektiva värdekedjor för batterier från elfordon.

Läs mer om CIRC-BAT

Nyehter